Motto - mała wielka iskra. Motto - small great spark.

by - 9:00 PM

PL

Dla jednych głupi napis, zlepka wyrazów, bezsensowna myśl, jednak dla innych to jedno bądź kilka słów, które dają codzienną dawkę siły, codziennie motywują do działania i przypominają, że jestem kimś. Mogę coś. Mogę wiele. Mogę działać. Mogę spełniać marzenia i łapać łapać szczęście. Mogę i jestem. Jestem i mogę. Ktoś może nie wierzyć, że taka układanka słów może coś znaczyć, może coś dawać, ale taka mała drobnostka naprawdę dużo potrafi. Sama mam swoje osobiste motto, które jest dla mnie światłem w tunelu, kiedy wpadam w dołek, kiedy tracę wiarę, kiedy moja siła do działania zaczyna się sypać w proch. Zwykły, jeden, mały, prosty wyraz, który dla osoby z boku jest pusty i bezwartościowy - dla mnie jest iskierką i potęgą o ogromnym znaczeniu. Niby nic, a daje tak wiele, jak nikt by się nie spodziewał. Jedno słowo, które w mrocznych momentach przypomina mi kim jestem i jaka tak naprawdę jestem. Przypomina mi o mnie. Jest mną. Z tym jednym hasłem idę przez życie już od kilku długich lat i dobrze mi z tym. Motto to coś, co daje wielką siłę i mnóstwo korzyści, a co najważniejsze - pomaga być sobą. Zbudowało mnie, uświęciło moje wartości, moje cele, wielokrotnie uchroniło przed powrotem dawnej wersji mnie, a wpłynęło na rozwój świadomości obecnej. Polecam każdemu, naprawdę. Taka mała iskierka, a świeci tak jasno.


ENG

For one stupid inscription, connection of words, nonsensical thoughts, however for other it can be one or few words which give the everyday dose of power, motivate for action and remind that I am someone. I can something. I can a lot. I can act. I can fulfil the dream and catch happiness. I can and I am. I am and I can. Somebody can not believe that such a jigsaw of words can mean something, can give something, but such a small mere trifle really is able much. Myself I have my personal motto which is the light at the end of the tunnel for me, when I'm falling down, when I'm losing the faith, when my power for action is starting spilling into dust. Normal, one, small, straight word which for the strangers is empty and worthless - for me is a spark and a power with the great importance. Like nothing, but gives so a lot, like no one else could expect. One word which in dark moments reminds me who I am and how I really am. It's reminding me about me. It is me. With this one slogan I'm going through life already for a few long years and I feel well with it. Motto is something what gives great power and a lot of benefits, and most importantly - helps to be myself. It uplifted me, justified my values, my means, repeatedly it saved me from the comeback of the older, previous version of me , and affected the progress of the current awareness. I recommend for everyone, really. Such a small spark, and is shining so brightly.

You May Also Like

0 comments