Sheik's wife.

by - 6:22 PM

ENG

To be a wife of the sheikh. Has anyone ever thought how it is like? Some most probably yes, after all the topic of Arabic marriages, life in the Arabic country and enjoying gold, not caring about the money, usually is a hot topic and stirs up a lot of controversies. Especially last years, when there was much talking out loud about Arabic terrorists, people of Arabic blood aren't enjoying the common sympathy.
Often happens, that discussions are exploding, disgust, speech of hate, how these women are bad, worthless have a status of bitches of their man. How all these people bad. Indeed, they don't have such a huge freedom how women of other areas, but they don't perceive restrictions which are ruling in their life as bad, it isn't a prison for them, as it seems to people of countries of the free civilization. Why? Where from these differences in the perception?
For them, it is a norm, part of their culture, manners, mentality. These women are accustomed and fully accept the fact that they have a lower authority than men and must be completely submissive to their husband. Many times their marriages are also arranged, although fortunately more and more often comes to vows from true love. However something by something. In countries of Europe, America, Australia or the biggest part of Asia, the fair sex often takes over typically male duties, is pursuing masculine professions, is dominating at home and woman is holding world in her hands. However Arabs can fully celebrate their femininity in other aspects of life. They don't have to worry for money, about finances, can spend savings on anything want and whenever they want, overlooking prices, because the husband is so rich that the contents of the treasury will never be used up. They have their centres of the relaxation and entertainment, where no man has an admission. They aren't bothering with caring for the safety, because their houses are fortresses, where the staff and bodyguards are defending their comfort and the convenience. They have assured stress-free access to the best doctors, hairdressers, specialists etc. And this way it's possible to show at least a dozen aspects, in which the life of Arabic princesses is prevailing above the life of dominating women. They have everything what want for the nod, no concerns, worries, are gentle women of who the husband takes care. And women of the modern civilization, are queens of the own life who are holding everything with iron fist, with the man or without him.
However it doesn't make sense to fool oneself, the layperson who doesn't have knowledge about the Arabic, oriental culture, will most probably never understand a point of view of these people. Because isn't able, or doesn't simply want to understand what is far and strange for them. And all hateful speeches and prejudice, are usually a result of a lack of understanding. The fact that the Arabic culture is specific and different, doesn't mean that is bad, let's have a respect.


PL

Być żoną szejka. Czy ktoś kiedyś zastanawiał się jak to jest? Niektórzy pewnie tak, w końcu temat arabskich małżeństw, życia w arabskim kraju i opływania w złoto, nie znając pojęcia pieniądza, z reguły jest tematem gorącym i budzi wiele kontrowersji. Zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy tak głośno zrobiło się o arabskich terrorystach, ludzie arabskiej krwi nie cieszą się powszechną sympatią.
Zdarza się, że wybuchają dyskusje, oburzenie, mowa nienawiści, jakie te kobiety są złe, bezwartościowe, że mają status suk swego pana. Jacy ci wszyscy ludzie źli. Rzeczywiście, nie mają tak ogromnej wolności jak panie innych obszarów, ale one nie  postrzegają ograniczeń, jakie panują w ich życiu za złe, nie jest to dla nich więzieniem, jak wydaje się ludziom krajów wolnej cywilizacji. Dlaczego? Skąd te różnice w postrzeganiu?
Dla nich, to norma, część ich kultury, obyczajów, mentalności. Te kobiety są przyzwyczajone i w pełni akceptują fakt, że mają mniejszą władzę niż mężczyźni i muszą być w pełni uległe swojemu mężowi. Niejednokrotnie też ich małżeństwa są aranżowane, chociaż na szczęście coraz częściej dochodzi do ślubów z miłości. Jednak coś za coś. W krajach Europy, Ameryki, Australii czy większej części Azji, płeć piękna często przejmuje typowo męskie obowiązki, wykonuje męskie zawody, dominuje w domu i to ona trzyma świat w rękach. Natomiast Arabki mogą w pełni celebrować swoją kobiecość w innych aspektach życia. One nie muszą się martwić o pieniądze, o finanse, mogą wydawać oszczędności na cokolwiek chcą i kiedy chcą, nie zwracając uwagi na ceny, bo mąż jest tak bogaty, że zawartość skarbca nigdy nie zostanie wyczerpana. Mają swoje ośrodki relaksu i rozrywki, gdzie wstępu nie ma żaden mężczyzna. Nie zawracają sobie głowy dbaniem o bezpieczeństwo, bo ich domy są twierdzami, gdzie służba i ochroniarze bronią ich komfortu i wygody. Mają zapewniony bezstresowy dostęp do  najlepszych lekarzy, fryzjerów, specjalistów etc. I można by tak wymienić jeszcze co najmniej kilkanaście aspektów, w których życie arabskich księżniczek ma przewagę nad życiem wyzwolonych kobiet. One mają wszystko, czego chcą na skinienie, żadnych trosk, zmartwień, są delikatnymi niewiastami, nad którymi opiekę sprawuje mąż. A panie nowoczesnej cywilizacji, to królowe własnego życia, które trzymają wszystko żelazną ręką, z mężczyzną czy bez niego.
Jednakże nie ma co się czarować, laik, który nie posiada wiedzy o kulturze arabskiej, orientalnej, najprawdopodobniej nigdy nie zrozumie punktu widzenia tych ludzi. Bo nie potrafi, albo po prostu nie chce zrozumieć tego, co jest mu dalekie i obce. A wszelkie nienawistne mowy i uprzedzenia, z reguły wynikają z braku zrozumienia. To, że arabska kultura jest specyficzna i inna, nie oznacza, że jest zła, szanujmy się.

You May Also Like

0 comments