Arab Princess.

by - 5:21 PM

ENG

Arabs... Arab culture... Arabic language... Arab customs... Arab countries... Arab life... Arabic world... You must admit, regardless of whether you are the people of the Arab circle, or you come from any other place of the world and from other cultures, that at least once you have met at least one person who is hostile to Arab things, doesn't hide their opposition to this culture and generally, for them would be better if it didn't exist at all.
Unfortunately, the sad truth is that despite the fact that we live in the 21st century, many people living in a huge, rich, well-developed and (as it might seem) highly educated countries still show a high level of intolerance, prejudice, racism and xenophobia. In what a highly civilized, today's world.
Aversion, surly behavior, often unpleasant comments... It all hurts and is sad, and many people seem not to notice it, as if they forgot that Arab is also a man, has feelings and deserves the same respect as all other nationalities. Arab origin doesn't mean someone is worse, bad or even a terrorist. We don't live in the Medieval, so it would be good to finally learn tolerance and respect for other people, regardless of their country of origin, religion, name or culture. And before you insult again, think about how you would feel if someone harassed you for your origin...

Personally, many times I have already been asked how it is that I don't have any prejudices, that I am not afraid, I don't avoid any conversations and I'm open to making contacts with different nationalities and cultural groups. Then I always answer that for me human is a human. Not a flag, not a currency, not a label. It's simply a man who deserves respect, understanding and has the right to be treated equally with everyone. I don't segregate people according to their religion, place of birth, social status or skin color. For me, everyone is equal and I don't look down on anyone. And every time when, because of my interest in Arabic culture, countries, language or Islam, people call me an Arab Princess, I treat it with a pinch of salt and make it a joke to chill out the atmosphere. And really, I recommend to everyone a little more distance, tolerance and openness to the world, and life will soon be easier and much more enjoyable.
PL

Arabowie... Arabska kultura... Arabski język... Arabskie obyczaje... Arabskie kraje... Arabskie życie... Arabski świat...

Przyznacie chyba, niezależnie od tego, czy sami jesteście ludźmi arabskiego kręgu, czy pochodzicie z któregokolwiek innego zakątka świata i z innych kultur, że chociaż raz w życiu spotkaliście przynajmniej jedną osobę, która do arabskich spraw jest nastawiona wrogo, nie ukrywa swojego sprzeciwu przeciwko tej kulturze i ogólnie rzecz biorąc, wolałaby żeby w ogóle nie istniała.
Niestety, ale przykra prawda jest taka, że mimo tego, iż żyjemy w XXI wieku, wielu ludzi zamieszkujących potężne, bogate, dobrze rozwinięte i (jak mogłoby się wydawać) wysoce wyedukowane kraje, ciągle wykazuje wysoki poziom nietolerancji, uprzedzeń, rasizmu i ksenofobii. W dzisiejszym, jakże cywilizowanym świecie.
Niechęć, opryskliwe zachowanie, niejednokrotnie niemiłe komentarze... To wszystko sprawia przykrość i jest bolesne, a wiele osób wydaje się tego nie zauważać, jakby zapomnieli, że Arab to też człowiek, ma uczucia i zasługuje na taki sam szacunek, jak wszystkie inne narodowości. Arabskie pochodzenie nie oznacza kogoś gorszego, złego czy od razu terrorysty. Nie żyjemy w średniowieczu, więc przydałoby się w końcu nauczyć tolerancji i poszanowania dla innych ludzi, niezależnie od kraju ich pochodzenia, religii, nazwiska czy kręgu kulturowego. I zanim rzucisz kolejną bluzgą, zastanów się jak sam byś się czuł, gdyby to ciebie ktoś szykanował za twoje pochodzenie...

Osobiście wiele razy zostałam już zapytana jak to jest, że nie mam żadnych uprzedzeń, że się nie boję, nie unikam rozmów i jestem otwarta na nawiązywanie kontaktów z różnymi narodowościami i grupami kulturowymi. Wtedy zawsze odpowiedam, że dla mnie człowiek jest człowiekiem. Nie flagą, nie walutą, nie etykietą. Jest po prostu człowiekiem, który zasługuje na szacunek, zrozumienie i ma prawo być traktowany na równi z wszystkimi. Ja nie segreguję ludzi według ich wyznania, miejsca urodzenia, statusu społecznego czy koloru skóry. Dla mnie każdy jest równy i nikogo nie traktuję z góry. A ile razy przez moje zainteresowanie arabską kulturą, krajami, językiem czy islamem, jestem nazywana arabskąe księżniczką, tyle razy traktuję to z przymrużeniem oka i obracam w żart dla rozluźnienia atmosfery. I naprawdę, każdemu polecam trochę więcej dystansu, tolerancji i otwarcia na świat, a życie od razu stanie się łatwiejsze i o wiele przyjemniejsze.

You May Also Like

0 comments