Senny eksperyment. Dream experiment.

by - 9:51 PM

PL

Po tym, co tutaj napiszę możecie powiedzieć, że jestem nienormalna, dziwna albo co tam jeszcze, ale... Przez ostatni miesiąc przeprowadzałam swego rodzaju 'eksperyment', a mianowicie codziennie, jeśli tylko wystarczająco szczegółowo udało mi się zapamiętać swój sen, sprawdzałam go (uwaga, uwaga!!!)... w senniku, co doprowadziło do wkradnięcia się owego hasła do słownika mojego telefonu (lol)... Na szczęście już się go pozbyłam.
Chciałam się przekonać, sprawdzić co w tym mistycznym i (moim skromnym zdaniem) kłamliwym wynalazku widzą jego fani. Co ma w sobie takiego, co sprawia, że wierzą w niego (nie okłamujmy się) setki tysięcy ludzi na całym świecie? Dlaczego jest na tyle... Nie wiem jak to określić... Uniwersalny,  że dopasowuje się do życia niemal każdego czytelnika? Po kilkutygodniowych obserwacjach stwierdziłam, że tak zwana 'księga snu' to po prostu... majstersztyk psychologii! Wykorzystuje siłę perswazji, żeby mieszać ludziom w umyśle, sprawiać, że budzi się w nich nadzieja, radość albo strach, groza. Przerzuca człowieka z bieguna na biegun. Od euforii do depresji. Bez ludzkiej wyobraźni (która nie łudźmy się - jest ogromna) sennik nie miałby szans bytu. To jest jego klucz do sukcesu. Nie będę opowiadać jaka według tego hmm... Hahaha no... jest moja egzystencja, bo to czysta komedia, mówię Wam, czysta komedia.
Pani X wstaje rano i na bezdechu biegnie 'zapytać wyroczni', która przepowiada jej kłótnię stulecia. Biedaczka robi wszystko, by tego uniknąć, jednak podświadomie zaczyna czekać na najmniejszy błąd otoczenia i gdy się przydarza, momentalnie sama prowokuje awanturę, a potem... Ojej! Spełniło się! Mój sen się spełnił! Niesamowite! Tylko weź się kobieto porządnie puknij w łeb, bo nie sennik wpływa na Twoją przyszłość, ale robi Ci solidne pranie mózgu i to TY, tak TY nieświadomie usilnie starasz się, żeby 'wróżby' w nim zawarte zaistniały w rzeczywistości. Ta da da dammm... O to i całe czary - mary. Magic.
ENG

After what I will write here, you can say I'm abnormal, strange or what you want, but... Through the recent month I carried a kind of 'experiment', that's every day, if only I remembered my dream enough, I inspected it (attention, attention!!!)... in the dream book what supplied to break this to my password of my smartphone dictionary (lol)... Fortunately I already got rid of it.
I wanted to become convinced, to check what in this mystical and (in my humble opinion) false invention fans can see it. What it has in itself so what it's buying, that believe in it (let us not delude ourselves) hundreds of thousands of people worldwide? Why is it enough... I don't know how to determine it... Universal adapting to the life almost of every reader? After several weeks 'observation' I stated, that so-called 'book of the dream' is simply... masterpiece of psychology! It's exploiting the power of persuasion to mix up people's mind, to cause in them hope, joy or awaking fear, danger. It's transferring the man from the pole to the pole. From euphoria to depression. Without human imagination (which, let us not delude ourselves - is huge) the dream book wouldn't have chances of the existence. It is its key to success. I won't be talking how according to this hmm... Hahaha yeah... is my life, because it's a clean comedy, I'm telling you, clean comedy.
For the X woman is getting up in the morning and on apnea is running 'to ask the authority' which is foretelling her the quarrel of the century. The poor is doing everything to avoid it, however subconsciously is starting waiting for the smallest mistake of surroundings and when it's happening, immediately is provoking the row, and then... Oh my! It came true! My dream came true! Remarkable! Only get down woman, neatly tap on  the head, because not a dream book influences your future, but it's doing the reliable brainwashing for you and YOU, yes YOU, this way you unwittingly insistently are trying, if only 'predictions' became true. Dammm da da damm... And that's the mysterious visions. Magic!


You May Also Like

0 comments