Maksymalna motywacja. Full of motivation.

by - 1:34 PM

PL

Po kilku tygodniach pozostawienia bloga samego sobie, nie dodawania tutaj czegokolwiek wracam bez złych wiadomości i narzekania! Coś niezwykłego jak na dotychczasową tematykę zamieszczanych wpisów, prawda? ;)
Nowość jest taka, że mimo natłoku zdarzeń, mniej i bardziej zadowalających, które od pewnego czasu mnie spotykają, jesieni i zimy zbliżającej się wielkimi krokami, mnóstwa obowiązków i nauki, mój nastrój jest coraz lepszy, czuję się nawet lepiej niż w wakacje! Energia, dobry humor, jestem maksymalnie zmotywowana do sięgania po to, o czym marzę i zawsze marzyłam. Uwierzyłam, że to wszystko jest możliwe, nie ma nic, czego nie można zdobyć, jeśli naprawdę się tego chce! Teraz wiem, że mogę. Wiem, że się nie poddam. Wiem, że mi się uda! Bo to jest mój cel, to jest moje życie! Świat stoi przede mną otworem! Możecie mówić, że nie dam rady, że jestem marzycielką, ale nie łudźcie się, nie zniszczycie mnie. To Wy jesteście słabi. Wy nie macie wiary, nie ja. Taka jest między nami różnica. Życie jest piękne i będzie coraz piękniejsze. Cud mam jeden i go nie zmarnuję. 💖
A Wy się zamartwiajcie, traćcie cudowne chwile na złe myśli.ENG

After a few weeks of leaving the blog on its own, of not adding anything here I'm coming back without the bad news and complaining! Something unusual like to the current subject matter of added entries, right? ;)
The novelties are, that in spite of the multitude of events, less and more satisfactory which since the certain time meet me, of autumn and winter walking fast, the plenty of duties and the learning, my mood is more and more good, I'm feeling even better than in holidays! Energy, jollity, I'm motivated to maximum for reaching for what I'm dreaming of and I've always dreamt. I believed, that that's all possible, nothing, of what it isn't possible to get, if really want it! Now I know that I can. I know that I won't give up. I know that I will manage! Because it's my purpose, it's my life! World is standing open before me! You can say, that I can't manage, that I'm a dreamer, but don't delude yourselves, you won't destroy me. That's you are weak. You don't have a faith, not I. So there is a difference between us. Life is beautiful and will be more and more beautiful. I have only one miracle and I won't waste it. 💖
And you worry yourselves, lose beautiful moments at bad thoughts.

You May Also Like

0 comments