Ludzie. People.

by - 11:57 PM

PL

Ludzie. Otaczają nas wszędzie, z każdej strony, jedni wywołują uśmiech, drudzy doprowadzają do łez. Jedni podnoszą na duchu, kolejni podcinają skrzydła. Jedni pomagają, inni robią wszystko, by zaszkodzić i zniszczyć. Jedni są jak do rany przyłóż, zaś drudzy to zło wcielone. Jedne osoby sprawiają, że życie jest piękne, drugie, że najchętniej nie wstawałoby się z łóżka... Niektórzy działają jak winda do nieba, znowu inni ciągną na dno... Ludzie są, jacy są, ale to od nas i tylko od nas zależy, czy uda im się pociągnąć nas na dno, czy wszystkie zła, które spotkały nas z ich strony wykorzystamy jako lekcję i solidną tarczę, która wzmocni nas na przyszłość. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, a na toksycznych ludzi także trzeba wyrobić sobie odporność, nigdy nie ulegać i budować swoją własną wewnętrzną siłę przebicia.


ENG

People. They surround us everywhere, from every side, one are evoking the smile, other reducing to tears. One are comforting, next undercutting. One help, other are doing everything in order to harm and destroy. One are as good as gold, whereas other are an incorporated evil. One persons cause that living is fine, other, that most willingly wouldn't get up from the bed... Some are like the lift to the sky, then again other are pulling to the bottom... People are as are, but it depends on us and only on us, whether they will manage to pull us to the bottom, whether we will exploit all badnesses which met us from their side as the lesson and the solid shield which will strengthen us for the future. Whatever won't kill, will strengthen us, and to toxic people we also need to develop the resistance, never surrender and build own internal mettle.

You May Also Like

11 comments