Kuloodporni. Bulletproof.

by - 10:03 PM

PL

Znasz to? Znasz takich, co obrażają, wyzywają, poniżają, szmacą, mieszają z błotem, robią wszystko po to, żeby doprowadzić do łez, załamać, zniszczyć samoocenę i wiarę w siebie? No właśnie, oni to robią tylko po to! Tylko po to, żebyś ktoś poczuł się gorszy! Tylko po to, żeby zniszczyć czyjeś dobre samopoczucie! Żeby doprowadzić do ruiny czyjąś wiarę we we własne siły i wartość! Bo to zawistni i perfidni ludzie z urażonym, wybujałym ego, bez swojego życia, dla których jedyną pożywką jest nienawiść do innych! Dlatego nie można im się poddać! Wytykają komuś, bo sami o sobie nie mogą nic dobrego powiedzieć! Rzucają bluzgami, bo chcą się dowartościować! A im bardziej ta osoba się załamie, tym bardziej oni będą się cieszyć! Więc głowa wysoko do góry, pierś do przodu i do boju! Nie pozwólmy im osiągnąć celu. Nie można się nimi przejmować, mamy swoją wartość, więc znajmy ją, doceniajmy i nie dajmy się poniżać. Jesteśmy silni, więc wykorzystajmy to i bądźmy kuloodporni. Stać nas na to. Takie pasożyty chcą naszych łez, więc dajmy im szeroki uśmiech, który będzie dla nich największą karą jaka istnieje. To wypali w ich ego taką dziurę, jak w wampirach słońce ;)


ENG

You know it? You know people who offend, abuse, humiliate, slate, do everything only in order to lead to tears, to break down, to destroy the self-assessment and the self-confidence? Yeah exactly, they do it for this only! For making someone feel worse! Only to destroy someone's sense of well-being! If only to bring someone's faith to the wreck in into own strength and the value! Because they're envious and deceitful people with the hurt, luxuriant ego, without own life, for which hate to other is the only food! Therefore mustn't undergo them! They're poking out for somebody, because can't say anything good about themselves! They'll hurl insults, because want to feel more appreciated! And as more this person will break down, the more they will be pleased! So head high up, breast ahead and for the attempt! Don't let them achieve their goal. We mustn't care with them, we have our value, so know it, appreciate and not let debase ourselves. We are strong, so use it and be bulletproof. We can afford it. Such parasites want our tears, so let's give them a broad smile which will be the biggest punishment which exists for them. It will burn such a hole in their ego, like in vampires the sun ;)

You May Also Like

24 comments