Zagadka. The riddle.

by - 11:14 PM

PL

Przeznaczenie. Jedna z odwiecznych zagadek ludzkości. Czy ono istnieje? A może jest tylko jednym z przeciętnie rzucanych na wiatr ludowych przesądów? Czy możliwym jest, żeby każdemu człowiekowi ktoś lub coś było zapisane w gwiazdach? Czy w nasze życie ingeruje siła wyższa, która sprowadza nas na dane ścieżki, czy tego chcemy czy nie, po to, by wydarzyło się coś dla naszej przyszłości bardzo ważnego, po to, byśmy poznali kogoś, kto już na zawsze odmieni nas i nasze życie, kto sprawi, że wszystkie bóle, żale, cierpienia przeszłości odejdą w zapomnienie, kto zagoi rany lepiej niż czas? Sprawi, że nabierze ono zupełnie innych barw, innego sensu, a my sami przestaniemy postrzegać świat tak, jak wcześniej? Czy każdemu przeznaczone jest coś, co jest konieczne, by był szczęśliwy, bez czego będzie czuł pustkę, niedosyt? Czy dla każdego przeznaczona jest jedna osoba, która będzie jak druga połówka jabłka? Czy każdy musi przejść swoją ścieżkę w wyznaczony sposób? Fakt, czy tylko mit? Czy kiedyś dowiemy się, jaka jest prawda, czy kwestia przeznaczenia zostanie już na zawsze dryfująca w otchłani ludzkiej niewiedzy? Tego nie wie nikt.


ENG

Destiny. One of eternal riddles of the mankind. Does it exist? Or perhaps it's only one of folk superstitions on average thrown to the wind? If it's possible that somebody or something are bequeathed to every man in stars? Whether in our life interferes a higher power, which gets us for given paths, if we want it or no, to something very important for our future could happen, up to it, we would get to know somebody who will change us and our life for forever, who will cause that all pains, sorrows, suffering of the past will be gone into forgetting, who will heal wounds better than the time? Will cause that it'll get completely different colours, other meaning, and we will stop look at world this way, as earlier? Whether for everyone something what is necessary for him/her to be happy, without which will feel the emptiness, unsatisfied feeling? Is the one person which will be as the second half of the apple destined for each of us? Must everyone go through life with the designated way? The fact, or only a myth? If at one time we will know, what is the truth, or the case of destiny will be forever remain drifting in the abyss of the human ignorance? Nobody knows it.


You May Also Like

0 comments