L.O.V.E.

by - 4:10 PM

PL

Miłość. Coś silnego i jednocześnie tak delikatnego... Czasem uskrzydla, czasem doprowadza do łez... Bywa wystawiana na próby i wystawia na próby... Dzięki niej przekonujemy się, jak bardzo jesteśmy w stanie przywiązać się do drugiej osoby i jak bardzo boli jej brak... Zdarza się, że z jakiegoś powodu życie nas testuje... Nieraz okrutnie testuje... Czasem jest to spowodowane niechcianym biegiem wydarzeń, czasem tak po prostu ma być, los taki screniarusz napisał, tak miała historia przebiegać. W końcu nie zawsze wszystko jest usłane różami... Czasem trzeba walczyć, bo bywają gorsze czasy, jak w każdej dziedzinie naszego istnienia, lecz to tylko próba, egzamin z uczuć, terapia szokowa mająca uświadomić nam, co i kto jest dla nas najważniejszy... Jeśli kocha się naprawdę, jeśli ta miłość jest prawdziwa i wzajemna, staje się najpotężniejszą siłą na świecie. Nic ani nikt jej nie pokona. Jest niezniszczalna. Przetrwa wszystko, zwycięży. Lata, kilometry, czas - przestają mieć znaczenie... Prawdziwa miłość przetrwa wszystko. Po prostu trzeba ją dostrzec, rozwinąć i nigdy nie pozwolić odejść... Bo to dar, jeden z najpiękniejszych darów, jakie człowiek może otrzymać, coś, co może uczynić jego życie najszczęśliwszym i najbardziej wyjątkowym na świecie... Jeśli pojawiła się w Twoim życiu, dbaj o nią i nie pozwól odejść. Nigdy. Bez względu na wszystko i wszystkich. Pamiętaj.ENG

Love. Something strong and simultaneously so delicate... Sometimes it's inspiring, sometimes it's leading to tears... It's exposed to attempts and is exposing to attempts... Thanks to it we're becoming convinced, how very much we are able to become close to the other person and how very much lack of him/her hurts... Happens, that for some reason the life is testing us... Often cruelly testing us... Sometimes it's caused by the unwanted course of events, sometimes it just have to be like this, such a fate wrote a scenario that story had been supposed to go. After all not always everything is all roses... Sometimes it's necessary to fight for this, because hard times are, like in every field of our being, but it's an attempt only, examination in feelings, a shock therapy being supposed to make us aware, what and who is most important for us... If we love truly, if this love is true and mutual, becomes hugest power in the world. Nothing and nobody won't defeat it. It's  indestructible. It will survive everything, will win. Years, kilometres, time - are stopping being significant... True love will survive everything. It's just necessary to notice it, develop and never let go... Because this is a gift, one of the most beautiful gifts which man can receive, something what can make his/her life happiest and most exceptional in the world... If love turned up in your life, care for this and don't let go. Never. Regardless of everything and everyone. Remember.

You May Also Like

6 comments