To nie jest... It's not...

by - 11:48 PM

PL

Ludzie odchodzą, przychodzą... Pojawiają się i znikają. Większość myśli, że mówiąc komuś "Żegnaj, nie chcę cię znać" definitywnie zrywa z tą osobą kontakt, definitywnie wymazuje ją ze swojego życia, definitywnie się z nią żegna... Otóż nie kochani, nie drodzy Państwo. Tak to nie działa. To nie jest! To nie jest pożegnanie...! I tak jeszcze kiedyś się spotkacie... Może nie następnego dnia, może nie w następnym tygodniu, miesiącu, roku... Ale się spotkacie. Nie bądźcie tacy pewni, odchodząc nie mówcie "Na zawsze". Jeszcze nie umieracie, a życie płata różne figle i naprawdę możecie się zdziwić, jeśli po latach pojawi się w nim po raz kolejny osoba, o której już dawno "zapomnieliście", której powiedzieliście "żegnaj"... Góra z górą się nie spotka, ale człowiek z człowiekiem zawsze. Bo życie niespodziewanie może sprowadzić na jedną drogę, pomieszać szyki, połączyć ścieżki, spleść losy ponownie, bez ostrzegania, proszenia, nalegania... I wywrócić wszystko do góry nogami. To nie jest pożegnanie.ENG

People come... People leave... They appear and disappear... The majority thinks, that telling to somebody "Goodbye, I don't wanna know you" definitively is breaking relation with this person, definitively is removing her (him) out from his (her) life, definitively is saying goodbye... So no loved, no ladies and gentlemen! It doesn't work this way. It's not! It's not goodbye...! One time you will meet... Perhaps of not the following day, perhaps not in next week, month, year... But you will meet. Don't be so confident, leaving don't say "Forever". You aren't dying yet, and life makes different pranks and really you can be surprised, if years later once again a person turns up in it, about which a long time ago "you forgot" which you told "Goodbye"... Mountain with mountain won't meet, but man with the man always. Because life unexpectedly can get to one way, to mix chics, to connect paths, to wreathe fates again, without warning, asking, insisting... And to topple everything over upside down. It's not goodbye.

You May Also Like

0 comments