Gdzie tu sprawiedliwość? Where is the justice?

by - 7:22 PM

PL
Gdyby tak się zastanowić... Gdzie się podziała sprawiedliwość na tym świecie? Jak to jest, że jedna osoba nie może pochwalić się ani inteligencją, ani mądrością, ale ma talent, więc automatycznie także szacunek, chwałę i mnóstwo innych benefitów praktycznie za darmo? Ot tak, na kiwnięcie palcem. Nie musi mieć żadnego wykształcenia, nie napracuje się, a ma wszystko. Po prostu cud, miód, malina. Tymczasem ktoś 'normalny', kto nie jest 'wybrańcem' przez całe życie musi walczyć o przetrwanie, zapieprzać, najpierw przez długie lata w coraz trudniejszej szkole, potem przez resztę życia w nierzadko męczącej pracy, a i tak, i tak nieraz nie osiąga tego, co niejedna ponadprzeciętnie uzdolniona 'pusta głowa'. To nie jest fair. Uczyć się, zdobywać wiedzę, starać, ale... Ludzie i tak tego nie doceniają. Bo po co. To jest dopiero sprawiedliwość. Haha, przynajmniej normalni poznają normalnych, fajnych ludzi, na co gwiazdunie raczej liczyć nie mogą. :)ENG
If this way to think... Where's the justice in this world? Why is it like one person can't show off neither the intelligence, nor the wisdom, but has talent, so automatically also the respect, the glory and the plenty other benefits practically for free? For no particular reason, for waving the finger. Doesn't need to has education, won't work hard, and has everything. Simply miracle, honey, raspberry. Meanwhile somebody 'normal' who isn't 'chosen' one through the entire life must fight for survival, to sweat one's guts out, at first for years at the more and more difficult school, next for the rest of life in the frequently tiring work, but so and so often isn't reaching it, what more than one above average talented 'feather-brain'. It's not fair. To study, to acquire the knowledge, to try, but... People still don't appreciate it. Because for what. This is a justice. Haha, at least normal will get to know normal, cool people, for what stars rather can't to count :)


You May Also Like

0 comments