Inhumanity.

by - 12:20 AM

ENG

Some moments I think, whether people still remember what is a respect to the other person, whether animal instincts already totally took the control over some of them... What I read last time, what I had seen, and what I experienced firsthand, caused that I had been horrified and I lost my faith into the goodness and the human intellect...

As the example I will use the situation from before a few days.
One of many groups on Facebook, counting several dozen thousands of members. I frankly admit that I don't know how I was there so I'm concluding that one of my friends added me.
Seemingly normal people, and in fact wild beasts without scruple, feelings and limits which have not a speck of dignity, not to mention the humanity. They are taking care of matters which in their opinion are worth the attention, there is gossiping, offending and humiliating other people, without hesitation using their photos, personal data, many times addresses or personal details of families of their victims. However threats and a melediction are their most frequently and most willingly used tools, in addition this first is far more often used than second... Yes, well you can see, threats. Punishable threats, for example of battery, death, finding and "taking care" of a given person or their family and friends, wishing rape both women and men and children, death, illness, loss of the family and everything what valuable... Frightening directly so that the given man should be careful when is going out, because can come to a sticky end, that learn where lives and catch them etc... This collection is much more longer and more "impressive", and making a list of all epithets which were written from members of this group to the other persons would take a good few days.
Several days ago seeing one of posts added there, I didn't withstand and I stood up for the woman as innocent as a lamb against these monsters. I didn't have to wait long time for a response - after only two minutes I received a notification that somebody mentioned me in the comment... Just for a thought what could appear for my eyes, shiver passed me. I expected that there was no chance for the polite answer, but... What I saw was worse than the most daring ideas.
"Squeal one word of the defence more, and you will regret you small ****, it won't be difficult to find you. Guard the muzzle **** or else you will taste knife into ribs and **** in ****, dudes will willingly have fun. Be careful baby girl, or else we won't have a mercy" one of users being a member of the unlucky group wrote in response to my standing up for the woman attacked in the post. Adult man, not a brattish teenager. Insults and the vulgarisms included in the quoted comment were censured by me with stars ****.
If you think that this in-crowd is only a joking, that all vulgar and aggressive words, which they are directing to other persons, are just a game and joke then you are mistaken. It's no joke neither no game. It completely "serious" treating the man as rubbish. Pure bestiality. The Internet gang of people who usually doing the decent work, have wives and husbands, are fathers and mothers... And when nobody is looking, are turning into executioners online, thinking that they are going unpunished.
After the situation mentioned above, I left the described group. I don't know, how its further fates will go and whether somebody will deal with this organization, before its members really lead to the tragedy. I only hope that none of psychopathic threats which are written in this circle will be fulfilled and harm will happen to nobody.
PL

W niektórych momentach zastanawiam się, czy ludzie pamiętają jeszcze co to szacunek do drugiej osoby, czy nad niektórymi całkowicie przejęły już kontrolę zwierzęce instynkty... To, co w ostatnim czasie zobaczyłam, przeczytałam i doświadczyłam na własnej skórze sprawiło, że się przeraziłam i straciłam wiarę w dobroć i rozsądek...

Jako przykładu użyję sytuacji sprzed kilku dni.
Jedna z zamkniętych grup na Facebooku, licząca sobie kilkadziesiąt tysięcy członków. Szczerze przyznam, że nie wiem jak się w niej znalazłam, wnioskuję więc, że dodał mnie któryś z moich znajomych.
Z pozoru normalni ludzie, a w rzeczywistości bestie bez skrupułów, uczuć i granic, które nie mają w sobie ani krzty godności, nie wspominając już o człowieczeństwie. Zajmują się sprawami, które ich zdaniem są warte uwagi, czyli plotkowaniem, obrażaniem i poniżaniem innych ludzi, bez wahania używając ich zdjęć, danych osobistych, niejednokrotnie adresów czy personaliów rodzin swoich ofiar. Jednak ich najczęstszym i najchętniej używanym narzędziem są groźby i złorzeczenie, przy czym to pierwsze wykorzystują o wiele częściej niż drugie... Tak, dobrze widzicie, groźby. Groźby karalne, między innymi pobicia, śmierci, znalezienia i "załatwienia" danej osoby czy jej bliskich, życzenie gwałtu zarówno kobietom jak i mężczyznom i dzieciom, śmierci, chorób, utraty rodziny i wszystkiego co cenne... Straszenie wprost, by dany człowiek pilnował się gdy wychodzi z domu, bo może źle skończyć, że dowiedzą się gdzie mieszka i go dopadną itd... Ta kolekcja jest o wiele dłuższa i bardziej pokaźna, a spisanie wszystkich epitetów, które padają ze strony członków tej grupy w kierunku innych osób zajęłoby dobre parę dni.
Przed kilkoma dniami widząc jeden z postów tam dodanych, nie wytrzymałam i stanęłam w obronie pewnej Bogu ducha winnej kobiety przed tymi potworami. Nie musiałam długo czekać na odzew - po zaledwie dwóch minutach otrzymałam powiadomienie, że ktoś wspomniał o mnie w komentarzu... Na samą myśl, co mogło ukazać się moim oczom, przeszedł mnie dreszcz. Spodziewałam się, że na kulturalną odpowiedź nie ma co liczyć, ale... To, co zobaczyłam przeszło najśmielsze wyobrażenia.
"Piśnij jedno słowo obrony więcej, a pożałujesz mała *****, dla naszej ekipy nie będzie trudno cię znaleźć. Pilnuj mordy ***** albo posmakujesz nóż w żeberka i **** w ****, koledzy chętnie się pobawią. Pilnuj się mała, bo nie będziemy mieli litości" napisał jeden z użytkowników będących członkiem feralnej grupy w odpowiedzi na moją obronę atakowanej w poście kobiety. Dorosły mężczyzna, nie rozpuszczony nastolatek. Wyzwiska i wulgaryzmy zawarte w cytowanym komentarzu zostały przeze mnie ocenzurowane za pomocą gwiazdek ****.
Jeśli myślicie, że to kółeczko wzajemnej adoracji tylko tak sobie żartuje, że wszystkie wulgarne i agresywne słowa, które kierują do innych osób to zwykła zabawa i żart, to jesteście w błędzie. To nie żarty ani żadna gra. To całkowicie "poważne" traktowanie człowieka jak śmiecia. Czyste bestialstwo. Internetowy gang ludzi, którzy na co dzień wykonują przyzwoitą pracę, mają żony, mężów, są ojcami i matkami... A kiedy nikt nie patrzy, w sieci zamieniają się w katów, myśląc że są bezkarni.
Powyżej opisaną grupę po zaistniałej sytuacji opuściłam. Nie wiem, jak dalej potoczą się jej losy i czy ktoś zajmie się tą organizacją, zanim jej członkowie naprawdę doprowadzą do tragedii. Mam tylko nadzieję, że żadna z psychopatycznych gróźb, które padają w tym zgromadzeniu nie zostanie spełniona i nikomu nie stanie się krzywda.

You May Also Like

0 comments