Too young for wisdom. Za młody na mądrość.

by - 8:41 PM

ENG

Shut up! You are too young, to know anything! How dare you to talk about feelings at your age, to speak your mind about the life?! Hold your tongue, kid!

Familiar, right? Or maybe you also think, that young person, is a stupid person which doesn't have right for own opinion and you turn to other the way described before?
Treating young people as worse ones is an inconceivable insolence. As the ones which should say nothing about life, feelings, experience. As the ones which know nothing... The sad truth is so, that many regard persons younger than themselves as stupid geese which have empty mind, lived nothing, experienced nothing, don't have feelings, are too young to the wisdom and generally - are a nobody. When I can see and I can hear something like that, it makes my blood boil and without hesitation I tell to such characters, what I think about them. Omitting the entire ocean of different personalities, you shouldn't throw everyone into one sack. Really you think, that young = stupid? What will you say knowing, that more than one teenager, young man, which just becoming an adult, went in his life through far more, has a far more bigger accumulated experience and heart full of different kind of feelings, of which some persons 40+ don't even know. There are young, which have talent, about which older can only dream. There are people which in spite of a young age went through so lot, that thirty-year-olds are like kids in comparison to them. And you say that they shouldn't give their opinion, because are too young and stupid in order to know anything, you are unfair lout. However the worst is the fact that this way act even youth towards young, year, two years younger than themselves. Sad, but real. If you belong to the group which is assessing because of age, think about it sometimes, how would you feel, if you were somebody who went through a lot of difficult and complicated experiences, if you had a great talent, or experienced worst or most beautiful feelings of the world, and other person would look down on you saying that you are too young to be clever and have the right to speak your mind. Would you feel nicely?


PL

Siedź cicho! Za młody jesteś, żeby cokolwiek wiedzieć! Jak śmiesz w tym wieku mówić o uczuciach, wypowiadać się o życiu?! Zamilcz, dzieciaku!

Znajome, prawda? A może sam uważasz, że osoba młoda, to osoba głupia, która nie ma prawa głosu i zwracasz się do innych w powyżej opisany sposób?
Niewyobrażalną bezczelnością jest traktowanie ludzi młodych, jako tych gorszysz. Tych, którzy nie powinni mówić nic o życiu, uczuciach, doświadczeniach. Jako tych, którzy nic nie wiedzą... Smutna prawda jest taka, że wielu uważa osoby młodsze od siebie za głupie gęsi, które mają sieczkę w głowie, nic nie przeżyły, niczego nie doświadczyły, nie mają uczuć, są za młode na mądrość i ogółem - są nikim. Kiedy widzę i słyszę coś takiego, krew się we mnie gotuje i bez wahania mówię takim postaciom, co o nich myślę. Pomijając cały ocean różnych osobowości, nie powinno się wrzucać wszystkich do jednego wora. Naprawdę myślisz, że młody = głupi? Co powiesz na to, że niejeden nastolatek, człowiek młody, który dopiero wchodzi w dorosłość, przeszedł już w swoim życiu o wiele więcej, ma o wiele większy bagaż doświadczeń i serce pełne różnego rodzaju uczuć, których niektóre osoby 40+ nawet nie znają. Są młodzi, którzy mają talenty, o których starsi mogą tylko pomarzyć. Są ludzie, którzy mimo młodego wieku przeszli tak wiele, że trzydziestolatkowie mogą się przy nich schować. A ty mówiąc, że nie powinni się wypowiadać, bo są zbyt młodzi i głupi, by wiedzieć cokolwiek, jesteś niesprawiedliwym chamem. Jednak najgorsze jest to, że w ten sposób postępują nawet młodzi wobec młodych, rok, dwa lata młodszych od siebie. Przykre, ale prawdziwe. Jeśli należysz do grupy, która ocenia po wieku, zastanów się czasem, jak ty byś się czuł, gdybyś był kimś, kto ma za sobą wiele trudnych i skomplikowanych przeżyć, miałbyś wielki talent, albo doświadczył najgorszych lub najpiękniejszych uczuć świata, a inna osoba patrzyłaby na ciebie z góry mówiąc, że jesteś za młody, by być mądrym i mieć prawo głosu. Byłoby ci miło?

You May Also Like

0 comments