Zawsze HOT PLOTA, czyli nastolatki w ciąży. Always HOT GOSSIP, that's pregnant teens.

by - 4:14 PM

PL

Może to dziwne, ale piszę tego posta, bo niesamowicie irytują mnie ludzie, którzy wiecznie 'obsmarowują' nastoletnie matki.
Nie wiecie nic o ich życiu, marzeniach, problemach, ale już gadacie. Według większości nastolatka w ciąży = puszczalska, dziwka, zdzira. A może ta dziewczyna miała powody, żeby w tak młodym wieku zdecydować się na dziecko? Może jest poważnie chora, może czas, każdy miesiąc, rok działa na jej niekorzyść? Może jej stan zdrowia jest tak zły, że nie będzie mogła urodzić w przyszłości? Nie pomyśleliście o tym? No właśnie. Nie, bo po co? Lepiej plotkować, obrażać, sprawiać przykrość nie znając czyjejś sytuacji, a najczęściej i danej osoby. Jeśli 30-letnia alkoholiczka, ćpunka albo prostytutka zajdzie w ciążę, będzie cisza, bo ona jest dorosła (?!)! Taka może! Co z tego, że nie da rady porządnie wychować dziecka, że być może nawet je zabije, wyrzuci z okna,  albo zostawi na śmietniku. Przecież ona jest dorosła! Nieważne, że nieraz nastolatka jest dojrzalszą mamą niż niejedna kobieta po trzydziestce. Ważne, żeby mieć temat, mieć na kim się wyżywać i kogo obgadywać. Nie piszę tutaj o nieodpowiedzialnych pasożytach, które sprowadzą na świat dziecko, a potem się go wyrzekają, żerują na swoich rodzicach, robiąc z nich całodobowe niańki i balując za ich pieniądze, bo na nie szkoda słów, ale są dziewczyny, dla których maleństwo jest całym światem, a mimo tego kończą szkołę, studiują na dobrych uniwersytetach i prowadzą godne życie. Skąd wiecie jaką matką będzie ta ciężarna 16, 17, 18-latka, którą uważacie za patologię?
Tak czy inaczej według naszego kochanego społeczeństwa zawsze najgorsza będzie nastolatka w ciąży, a potem nastoletnia matka, natomiast chłopak, który to dziecko "zrobił", choćby w wieku lat 14, będzie pozostawał "czysty". -,-ENG

Perhaps it's strange, but I'm writing this post, because incredible irritate me people, which eternally 'smeare' teenage mothers.
You know nothing about their life, dreams, problems, but you are already chatting. For the majority of society the pregnant teenager = floozie, bitch, whore, slut. And perhaps this girl had reasons, to in so young age decide on the child? Perhaps she's seriously ill, perhaps time, each month, year are working to her disadvantage? Maybe her medical condition is so bad that she won't be able to give birth in the future? Didn't you think about it? Yeah, just. No, cause for what?! Better gossip, offend, hurt, not knowing someone's situation, and most often and this person. If the 30 years old alcoholic, the weedhead or the prostitute will become pregnant, there will be silence, because she's adult (?!)! This can! What for this, that maybe she won't be able to neatly raise a child, maybe even she will kill it, will throw away from the window, or else will leave in the dustbin. After all she is adult! Unimportant that often the teenager is maturer mum than not one woman after the thirty. Important in order to have a subject, to have whom to oppress and of whom to talk over. I'm not writing here about irresponsible parasites which will get the baby to world, and deny of it, prey on their parents, doing 24-hour nannies from them and having fun for their money, cause it's waste of words, but there are girls, for which the baby is an entire world, in spite of this they finish school, are studying on best universities and are leading worth life. Where from you know how mother will be this pregnant 16, 17, 18 year old girl, which you regard as pathology?
Anyway for our loved society a pregnant teenager, and then teenage mother will always be worst, however boy, which this child "made", for instance in the age of 14 year old, will always be "clean". -, -

You May Also Like

0 comments