Oldies e-goldies

by - 2:30 AM

As I mentioned in the previous post, I recently celebrated (really, every year there is a little special day on the calendar!) The fifth birthday of my blog, which is simply - five years since I stopped stifling my thoughts and complaining to the "pillow", and started to share my experience with those who, for various reasons, wanted to participate in the process of my spiritual metamorphosis, from a wounded girl to a loving herself adult woman.


Seeing how this time passed through my fingers, a kind of nostalgia caught me, I began to remember how it all was, how the e-evolution went, how from a shy girl, afraid to add even a Facebook profile picture, I became who I am now - a person who is not afraid of anything and helps others to make their dreams come true, and the internet is one of the main tools of it. And so, following this thought path, I asked myself a question that took my thoughts for a long moment: 

"Has the internet changed, have times changed, or have I become a different person?" 


There used to be Snapchat, weekly snap-groups of bloggers, where each girl had her day of the week and then she was telling the story of her day or showing, talking about something specific that their viewers wanted to hear about, what they wanted to see... 

Once upon a time, there were snaps of "single" bloggers, fully dedicated only to the subject of their blog, with tips, funny anecdotes, DIY shows, tutorials, quizzes, games, contests, or simply continuation of the topics discussed on the owner's blog. 

Once upon a time, Snapchat was a hit without which the day was a wasted day. I remember having my own profiles... Private profile, blog profile, when I was a member of a blogging group, where every week I spent a few hours in front of the camera being happy on "my day", telling stories, interesting facts about life abroad, and answering questions... And all this was watched by two thousand people each time. Theoretically, that's nothing special, but then, years ago, it was extra special! And the satisfaction that they were watching, that they reacted, that they were interested! And now? Now I don't even remember what a Snap is at all, and once in a moon year, when I find the app and log in to my account, I can see that most of the people I watched don't add anything anymore. I wanna watch something that brings back good memories of what I used to do with the girls and find group snaps of bloggers... But I can forget, because all those that just over two years ago hit popularity top have stopped to exist, and the new ones were not created anymore, because this trend has become a thing of the past... My blogging profile? For almost three years I haven't logged in there even once. Ah, what was part of every day and a source of entertainment no longer exists today. 

There used to be accounts on Instagram, Twitter dedicated to blogs, groups on Facebook, where life was vibing all the time, bloggers exchanged opinions, shared their new notes that appeared on Facebook forums at any time of the day or night. Happened all the time. These blogging communities were alive, group members made friends, planned and organized closed meetings of bloggers from a given region, writing about the same subject, to so many options to choose. It was colorful. I belonged to these groups and in these groups I made some valuable contacts that continue to the current time, despite the fact that years have passed since we exchanged the first "Hello" or rather we exchanged comments for the first time, because that was where it started. Today? These forums are frozen. They actually don't function. Hardly anyone is there, there are a few notes a day, maybe a week, maybe a month, there are no comments or conversations anymore, just a breath of coldness and nothingness, no reaction. I stopped following them, I stopped showing up, because people there are already living ghosts who only click copy-paste, without the slightest engagement. These groups are no longer alive. The old, laughing, various interactions are forgotten. And that's just a few years.

Once upon a time, anonymous portals reached the peak of popularity. Portals where people exchanged opinions, asked questions, answered, it was nice, you could meet cool people, laugh, learn something, or see the bottom of human stupidity, eat popcorn watching drama and sip cola while reading the scraps of gossipers... There was also an application where people sent each other anonymous notes, asked questions that could be answered via insta or snap, by publishing their answers on the online story... Those were the times, not so old, but already the Stone Age. 

Is it a different internet, different times, has it really happened, have I changed so much that this is how I perceive the above-described elements of my way through the web and social media travel, comparing the present with its beginning and seeing them as extinct? 

It's finally time for the quintessence and something that I regret to say but I don't understand. 

There used to be blogs. Lots of blogs. Valuable blogs. Bloggers were great people. And now? There are not. Even my "professional" friends have long since stopped writing because they didn't want to. The blogosphere is emptying, wasting away, texts of any value are rare, and what, unfortunately, is the most common? "Fashion" bloggers and girls pouring out the contents of their vanity case, or horror of horrors - "blogs" containing one sentence and the same, extremely low quality photos. What happened? Is it a lack of enthusiasm, or a desire to be more "trendy" and an escape to YouTube, or pure laziness and choosing the photo description on insta, instead of running a separate blog in the Internet? I don't know and I probably prefer not to know because it's scary. 


Well... Five years. Five different stages and discovering the nooks and crannies of the internet. Is it a time machine or is it my different point of view? Or maybe you also have similar conclusions?
Jak napisałam w poprzednim poście, niedawno obchodziłam i niejako świętowałam (naprawdę, to co roku jest mały specjalny dzień w kalendarzu!) piąte urodziny mojego bloga, czyli po prostu - pięć lat, od kiedy przestałam tłamsić swoje myśli i żalić się poduszce, a zaczęłam swoimi przeżyciami dzielić się z tymi, którzy z różnych powodów chcieli w procesie mojej duchowej metamorfozy, ze zranionej dziewczynki do kochającej życie dorosłej kobiety, uczestniczyć. 


Widząc, jak ten czas przelał się przez palce, dopadła mnie swego rodzaju nostalgia, zaczęłam wspominać, jak to wszystko było, jak przebiegała e-ewolucja, jak z nieśmiałej, bojącej się dodać choćby zdjęcie profilowe na Facebooka dziewczyny, stałam się kimś, kim jestem teraz - osobą, która nie boi się niczego i pomaga innym spełniać ich marzenia, a internet jest jednym z tego głównych narzędzi. I tak, idąc taką ścieżką myślową, zadałam sobie pytanie, które zajęło moje myśli na dłuższą chwilę: 

"Czy to internet się zmienił, czy czasy się zmieniły, czy to ja stałam się innym człowiekiem?" 


Kiedyś był Snapchat, cotygodniowe snap-grupy blogerek, gdzie każda z dziewczyn miała swój dzień tygodnia i wtedy prowadziła relację ze swojego dnia albo pokazywała, opowiadała o czymś konkretnym, o czym chcieli posłuchać, co chcieli zobaczyć jej widzowie... 

Kiedyś były snapy "pojedynczych" blogerek, poświęcone tylko tematyce ich bloga, z ciekawostkami, śmiesznymi anegdotkami, pokazami DIY, tutorialami, quizami, zabawami, konkursami, czy po prostu dalszym rozwijaniem tematów poruszanych na blogu właścicielki. 

Kiedyś Snapchat był hitem, bez którego dzień był dniem straconym. Pamiętam, jak sama posiadałam profile... Profil prywatny, profil blogowy, jak byłam członkiem grupy blogerskiej, gdzie co tydzień z radością w "swoim dniu" spędzałam kilka godzin przed kamerą, opowiadając historie, ciekawostki o życiu za granicą, odpowiadałam na pytania... A to wszystko oglądało po dwa tysiące ludzi każdorazowo. Teoretycznie szału nie ma, ale wtedy, lata temu, to był szał! I ta satysfakcja, że oglądają, że reagują, że się interesują! A teraz? Teraz nawet nie pamiętam, co to w ogóle jest Snap, a jeśli już raz na ruski rok odnajdę aplikację i wejdę na swoje konto, widzę, że większość ludzi, których obserwowałam, nie dodaje już nic. Chcę obejrzeć coś, co wzbudza miłe wspomnienia tego, co sama z dziewczynami kiedyś robiłam i odnaleźć snapy grupowe blogerek... Ale mogę zapomnieć, bo wszystkie te, które jeszcze nieco ponad dwa lata temu biły rekordy popularności, przestały już istnieć, a nowe już nie powstały, bo ten trend przeszedł do lamusa... Mój profil blogerski? Od niemal trzech lat nie zalogowałam się tam ani razu. Ah, to, co było częścią każdego dnia i garścią rozrywki, dziś już nie istnieje. 

Kiedyś były konta na Instagramie, na Twitterze poświęcone specjalnie blogom, grupy na Facebooku, gdzie życie tętniło cały czas, blogerzy wymieniali między sobą opinie, dzielili się swoimi nowymi notkami, które na facebookowych forach pojawiały się o każdej porze dnia i nocy. Działo się cały czas. Te blogerskie społeczności żyły, członkowie grup nawiązywali znajomości, planowali i organizowali zamknięte spotkania blogerów z danego regionu, piszących na ten sam temat, do wyboru do koloru. Było kolorowo. Ja należałam do tych grup i w tych grupach nawiązałam kilka cennych znajomości, które utrzymują się do dzisiaj, mimo, że minęły lata odkąd zamieniliśmy pierwsze "Cześć" albo raczej po raz pierwszy wymieniliśmy się uwagami w komentarzach, bo od tego się zaczynało. A dzisiaj? Te fora stoją. Praktycznie nie funkcjonują. Mało kto się tam udziela, pojawia się kilka notek na dzień, może na tydzień, może na miesiąc, nie ma już komentarzy, rozmów, a tylko powiew chłodu i nicości, zero reakcji. Sama też przestałam je obserwować, przestałam się udzielać, bo ludzie tam to już żywe duchy, które klikają jedynie kopiuj-wklej, bez najmniejszego zaangażowania. Te grupy przestały żyć. Dawne, roześmiane, rozmaite interakcje odeszły w zapomnienie. A to zaledwie kilka lat. 

Kiedyś szczyty popularności osiągały anonimowe portale, gdzie ludzie wymieniali się poglądami, zadawali sobie pytania, odpowiadali, było miło, można było poznać fajnych ludzi, pośmiać się, dowiedzieć czegoś, albo dojrzeć dna głupoty ludzkiej, zajadać popcorn obserwując dramy i popijać colę czytając wypociny plotkar... Była też aplikacja, gdzie ludzie wysyłali sobie anonimowe liściki, zadawali pytania, na które można było odpowiedzieć poprzez insta czy snapa, publikując swoje zdanie na story... Toż to były czasy, nie tak dawne, a jednak już epoka kamienia łupanego. 

Czy to już inny internet, inne czasy, czy to się stało naprawdę, czy to ja się do tego stopnia zmieniłam, że właśnie w ten sposób postrzegam wyżej opisane elementy mojej drogi przez sieć i podróży po mediach społecznościowych, porównując teraźniejszość z jej początkiem i widząc je jako wymarłe? 

W końcu czas na kwintesencję i coś, czego z przykrością stwierdzam, że nie rozumiem. 

Kiedyś były blogi. Dużo blogów. Wartościowych blogów. Blogerzy byli wspaniałymi ludźmi. A teraz? Nie ma. Nawet moi znajomi "po fachu" już dawno przestali pisać, bo im się nie chciało. Blogosfera pustoszeje, marnieje, teksty mające jakąkolwiek wartość to rzadkość, a co niestety można spotkać najczęściej? Szafiarki i dziewczynki wysypujące zawartość swojej kosmetyczki, albo o zgrozo - "blogi" zawierające jedno zdanie i same, nijakiej jakości zdjęcia. Co się stało? Czy to brak zapału, czy chęć bycia bardziej "trendy" i ucieczka w YouTube, czy czyste lenistwo i wybieranie opisu pod zdjęciem na insta, zamiast prowadzenia dodatkowo osobnego bloga w internecie? Nie wiem i chyba wolę nie wiedzieć, bo aż strach. 


Więc... Pięć lat. Pięć różnych etapów i odkrywania zakamarków internetu. Czy to machina czasu, czy moje inne spojrzenie? A może Wy też macie podobne spostrzeżenia?
You May Also Like

0 comments