Pacjent X - wszystko jasne i... niejasne.The Patient X - everything clear and... not clear .

by - 11:23 PM

PL
Zaglądając tutaj pewnie choć trochę zaciekawiła Was nazwa 'I'm the Patient X', tak więc postanowiłam, że trochę przybliżę sytuację i postaram się wyjaśnić, skąd ten nieco 'dziwny' tytuł ;)
Zacznę może od tego, że ogólnie jestem osobą o dosyć trudnym i skomplikowanym charakterze, sposobie bycia i światopoglądzie, mówię co myślę, zawsze szczerze do bólu, nikogo nie udaję i... Co według niektórych najgorsze... Bardzo często się uśmiecham i śmieję, przez co spora grupa ludzi uważa mnie za kogoś tajemniczego, podejrzanego, 'nie do rozszyfrowania, kto cały czas coś kombinuje jakby czytał w myślach'. Cóż taka już jestem i nikt mnie nie zmieni, niestety moja szczerość, mimo tego, że na ogół jestem miła i sympatyczna, bywa odbierana jako wredność, ale hmm...  Wolę być prawdziwą sobą i być lubiana bądź nie za to kim naprawdę jestem, a nie otaczać się fałszywymi przyjaciółmi jako 'plastikowa' idealna lala,co niektóre osobistości nieraz denerwuje, drażni, jednak życie jest po to, aby się nim cieszyć a nie po to by przejmować się ludźmi i starać się wszystkim dogodzić, to i tak niewykonalne. W końcu każdy ma w swoim życiu osoby, które go lubią, kochają albo nie lubią, nienawidzą. Nie przejmuję się innymi, to moje życie, przeżyję je na swój sposób i nie pozwolę, żeby ktoś mi je zniszczył. Tak, wiem, może i to zabrzmiało egoistycznie, ale taka prawda, nikt za mnie nie umrze, więc i nikt nie będzie żył za mnie. :)
P.S. 'Często śmiej się bez powodu, niech inni zastanawiają się o co Ci chodzi' skąd ja to znam? :))
Co do nazwy... Ma ona źródło nie tylko w charakterze, ale o tym w kolejnym poście... ;) 
Mam nadzieję, że czytając tego bloga chociaż trochę mnie poznacie i sami stwierdzicie, czy warto zostać na dłużej.
Do zobaczenia następnym razem ;*


ENG
Looking here most probably at least a bit you thought the name 'I'm the Patient X' as interesting so I decided that a bit I'd move the situation closer and I'll try to explain, from where the one a little bit 'strange' title ;)
I will start perhaps with the fact that generally I'm a person about quite difficult and complicated character, the manner and the world view, I'm saying what I think, always frankly to pain, imitating nobody and... What for somebody  is some worst... Very often I smile and laugh, what the sizeable group of people regards me as the secretive, suspected person, by 'indecipherable which all the time is combining something as if reading  in their thoughts'. But  I am what I am and nobody will change me, unfortunately the frankness, in spite of the fact that in general I'm nice and friendly, is deliver as the beastliness, but hmm... 
I prefer to be real myself and to be liked or not for whom I really am, and not to surround myself with fake friends as the 'plastic' perfect doll, what for some personages often is irritating, annoying, however life is for to be pleased with it, not for to be upset about people and to try to please everyone, it's unfeasible. In the end everyone has in his/her life persons which like , love or dislike, hate.
I'm not upset about others, it's my life, I will live it on the my own way and I won't let somebody destroy this. Yeah, I know, it could sounded egotistically, but such a truth, nobody for me will die, so and nobody will live for me.:)
PS 'Let's often laugh without the reason, let others think what you mean' where from do I know it?:))
As for the name... It comes not only of character, but about it in the next posts... ;)
I hope, that reading this blog though a bit let you know me, find something what interesting you, and will state, whether it's worthwhile staying to a long time.
See you later ;*

You May Also Like

0 comments