Jak zwierzę. Like an animal.

by - 10:39 PM

PL

Traktujesz mnie jak zwierzę! - jakże często zbulwersowani ludzie mówią, albo raczej wykrzykują to zdanie do kogoś, kto źle się wobec nich zachował.
Jednak hmm... Czy oni w ogóle zastanawiają się jaki to ma sens? Oburzają się, że niby są traktowani jak zwierzęta, gorzej niż zwierzęta, ale czy zdają sobie sprawę z faktu, że człowiek tak naprawdę... Zwierzęciem jest? Tak, dokładnie, z punktu widzenia naukowego, biologicznego, człowiek należy do królestwa zwierząt, kierują nim te same instynkty, te same podstawowe potrzeby co resztą, tak samo funkcjonuje jego organizm... Jednakże z jedną 'małą' różnicą - ludzie mają zachcianki, zabijają, bo im się tak podoba, bo brakuje im rozrywki, bo chcą się pozbyć kogoś niewygodnego, bo chcą mieć snobistyczne futro i buty ze skóry krokodyla... Bo po prostu to najprostszy sposób na wszystko - zabić, zniszczyć, wytępić. Tylko co te bezbronne zwierzaczki mogą poczynić wobec tak potężnego i bezwzględnego wroga? No właśnie - nic.
Tak więc nie bulwersuj się i nie mów 'Traktujesz mnie jak zwierzę', bo zwierzęciem jesteś. Naturze nie zaprzeczysz, pochodzenia się nie wyprzesz. Traktuj te istoty tak, jak Ty chcesz być traktowany/a.


ENG

You treat me like an animal! - how often shocked people say, or rather shout this sentence out to somebody who badly towards behaved them.
However hmm... Generally speaking are they thinking what meaning it has? They're indignant, that supposedly are treated as animals, worse than animals, but whether know the fact, that man actually... Is an animal? Yes, exactly, from a scientific, biological point of view, the man belongs to the animal kingdom, the same instincts are driving him, the same essential needs what rest, the same his organism functions... But with one 'small' difference - people have whims, are killing, because they like, because they are lacking entertainment, because want to get rid of somebody inconvenient, because wanna have a snobbish fur and leather shoes crocodile... Because simply it's the simplest manner to everything - to kill, to destroy, to wipe out. Only what this defenceless animals can make towards the so powerful and ruthless enemy? Yeah just - nothing.
This way so don't be furious and don't say 'You treat me like an animal', because you are an animal. You won't deny the nature, you won't deny the origin. Treat these creatures the way, you wanna be treated.

You May Also Like

0 comments